Kontakt oss

havard@dinbht.no
Peder Falcks veg 2, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Din bedriftshelsetjeneste kan utføre kartlegging, måling, risikovurdering og tiltaksvurdering av kjemisk, biologisk og fysisk eksponering i arbeidsmiljø. Yrkeshygieniker bistår også ved utarbeidelse av tiltaks-/handlingsplaner og arbeidsinstrukser knyttet til vern mot eksponering i arbeidsmiljø.

Dette kan for eksempel innebære befaring og prøvetaking på arbeidsplasser – muggsopp, bakterier, temperatur, CO2, kjemisk avgassing, støvlogging etc. Støy, vibrasjoner og radon, vurdering av verneutstyr. Rådgiving, tiltaksvurderinger, faglig bistand og tolking av prøveresultater. Miljøkontroll/analyser på luftprøver, materialprøver, hygienekontroll av flater, tekstiler, utstyr, vannkvalitetsanalyser og asbest.

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.