bilde fra avis

Kontakt oss

havard@dinbht.no
Peder Falcks veg 2, Trondheim
95 29 28 21
Vi er tilgjengelig pr telefon hele døgnet, hele året.

Sykefraværsoppfølging er en av primæroppgavene hos Din bedriftshelsetjeneste. Vi fokuserer på tidlig utredning og alternativ til sykemelding gjennom kartlegging, undersøkelse, samhandling, reduksjon av frykt, økt mestringstro og motivasjon til arbeidstaker. Videre sørger vårt fagpersonell for godt koordinerte tjenestetilbud mellom arbeidsplassen og helsetjenestene ved tett samarbeid mellom nøkkelpersoner i fraværsoppfølgingen: arbeidsgiver, fastlege og NAV.

Internasjonal forskning viser at tidlig og betydelig involvering av arbeidsplassen øker tilbakeføringen til arbeid.

Din bedriftshelsetjeneste kan bidra til bedre tilrettelegging og oppfølging under sykdom. Endringer i folketrygdloven og arbeidsmiljøloven forsterker sykemeldt arbeidstakers rett til bedre og tettere oppfølging underveis i sykdomsperioden. Å starte fraværsoppfølging tidlig sparer bedriften for unødvendige kostnader. Arbeidsgiver har ansvar for tidligst mulig å legge til rette for at sykmeldt arbeidstaker kan være i aktivitet i virksomheten. Arbeidstaker skal samarbeide og bidra til å finne løsninger som reduserer sykefravær.

Din bedriftshelsetjeneste bistår arbeidstaker og arbeidsgiver i hele fraværsprosessen. Arbeidstaker ringer bedriftshelsetjenesten etter samtale med sin leder. Din bedriftshelsetjeneste bistår arbeidsgiver og arbeidstaker med funksjonsvurdering, oppfølgingsplaner, innkalling til møter, individuell tilrettelegging, deltakelse i dialogmøter, utfylling av skjema og planer og å overholde frister – fra første dag!

All informasjon på denne nettsiden er kun ment som generell info og ikke helsehjelp. Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose. Din bedriftshelsetjeneste fraskriver seg ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av materiell og informasjon publisert på denne siden eller nettsider det henvises til. Alt innhold er beskyttet av åndsverkloven og kun ment til privat bruk.